Mila Sullivan

Vlada Republike Irske
Višji vodja javnih naročil pri vladi Republike Irske, Oddelek za javne odhodke in reformo

Mila Sullivan (M.Sc., MBA) je certificirana poslovna in vodstvena svetovalka z 20 leti mednarodnih izkušenj realizacije projektov v sektorjih prometa, energetike, ravnanja z odpadki, vodnih virov, nastanitev in malih ter srednjih podjetij.

Njene izkušnje obsegajo vodenje javnih naročil, javno-zasebna partnerstva, ekonomijo, tržno strukturiranje, obvladovanje tveganj, upravljanje pogodb, poslovne procese in poročanje. Uspešno je opravljala naloge za številne irske organe javnega sektorja, UNECE, EBRD, Svetovno banko in Evropsko komisijo.

Ima dva magisterija na področju ekonomije in poslovnega upravljanja, vključno z diplomo iz strateškega javnega naročanja, vodenja in upravljanja sprememb.

Trenutno kot izkušena svetovalka za javno naročanje sodeluje z irskim Oddelkom javne porabe in reform, v kabinetu za javno naročanje na ravni države.

Mila Sullivan

Government of Republic of Ireland
Senior Procurement Manager in the Office of Government of Republic of Ireland, Department of Public Expenditure and Reform

Mila Sullivan (M.Sc., MBA) is certified Business and Management Consultant with 20 years international experience in project delivery in the transport, energy, waste, water, accommodation and SME sectors.

Her track record extends in delivering national procurement frameworks, and Public Private Partnerships transactions. She is expert in economics, commercial structuring, risk management, contract management, and corporate governance. She was successfully undertaking assignments for a number of Irish Public Sector Authorities, UNECE, EBRD, World Bank, and the European Commission.

She holds two Masters Degrees in Economics and Business Management, including diplomas in Strategic Procurement, Leadership and Change Management.

Currently she holds a senior position with the Irish Department of Public Expenditure and Reform, in the Office of Government Procurement.