Goran Katušin

SID banka
Član uprave SID banke

Goran Katušin is a Member of Management Board at SID banka (Slovene Export and Development Bank) and President of the Supervisory Board at SID - First Credit Insurance Company Inc., Ljubljana since 2017. After graduating cum laude from the Faculty of Law at the University of Ljubljana, he completed his traineeship and with the Ministry of Finance and also passed the bar exam. He served in the Banking Supervision Department at the Bank of Slovenia from 2000 to 2008, ultimately as an Assistant Director. He also served as Head of Risk Management at SID banka since 2014 and as Director of the Compliance Department since 2008. He has lectured for many years in programmes organized by the Bank Association of Slovenia (BAS) in the field of national and international bank regulations, publishes expert articles in reputable local magazines. He participated in several committees/working groups at European Supervisory Authorities, BAS and European Bank Associations. He was a Member of Supervisory Board at Nova Ljubljanska Banka from June 2013 to December 2014 and a Member of the Supervisory Board of the Slovenian Technology Development Agency, as an industry representative from 2011 to 2013.

Goran Katušin je član uprave SID banke – Slovenske izvozne in razvojne banke ter od leta 2017 predsednik nadzornega sveta pri SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana. Po diplomi z odliko Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je končal pripravništvo na Ministrstvu za finance, prav tako pa je opravil pravosodni izpit. Med leti 2000 do 2008 je delal na Oddelku za bančni nadzor pri Banki Slovenije, na koncu pa je opravljal funkcijo pomočnika direktorja. Od leta 2014 je tudi vodja upravljanja s tveganji v SID banki, od leta 2008 pa direktor Oddelka za skladnost. Že več let predava v programih, ki jih organizira Združenje bank Slovenije (ZBS) na področju nacionalnih in mednarodnih predpisov o bankah, prav tako pa objavlja strokovne članke v strokovnih revijah. Sodeloval je v več odborih oziroma delovnih skupinah v evropskih nadzornih organih, ZBS in Združenju evropskih bank. Od junija 2013 do decembra 2014 je bil član nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke in član nadzornega sveta Agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije kot predstavnik industrije od leta 2011 do leta 2013.

Goran Katušin

SID bank
Member of Management Board at SID bank