Francesca Bauduin

Italijanski centralni nabavni organ Consip
Produktna specialistka v poslovni enoti za naročanje v zdravstvu

Francesca Bauduin je produktna specialistka v poslovni enoti za naročanje v zdravstvu italijanskega centralnega nabavnega organa Consip pri Ministrstvu za gospodarstvo in finance. Consip je odgovoren za Program racionalizacije rabe javnih sredstev za blago in storitve ter razvija inovativna in transparentna orodja dobave za vodenje naročanja s strani italijanske javne uprave. Francesca sodeluje pri aktivnostih, ki se predvsem osredotočajo na preučevanje, načrtovanje in razvoj novih postopkov javnih razpisov, ki stremijo k izpolnjevanju potreb državnih zdravstvenih sistemov v okviru blaga in storitev, v skladu s Consipovim poslanstvom ter italijanskimi in evropskimi predpisi. Poleg tega je Francesca tudi članica komisij za izbiro ponudnikov na javnih razpisih.

Pred tem je opravljala delo višje svetovalke na področju zdravstva pri podjetju PricewaterhouseCoopers Advisory. Sodelovala je pri aktivnostih projektnega vodenja v sklopu razvoja novega državnega zdravstveno-informacijskega sistema pri italijanskem Ministrstvu za zdravje na področjih farmacevtskih izdelkov in prenosov podatkov o medicinskih pripomočkih ter nudila podporo Generalnemu direktoratu za digitalizacijo, zdravstveno-informativni sistem in statistiko pri implementaciji poročil o zdravstvenem stanju v obdobjih 2009‒2010, 2011 in 2012‒2013. Francesca je zagotavljala operativno podporo v okviru Načrta za zaostale izdatke v zdravstvu 2010‒2012 za krepitev upravno-računovodskih postopkov in potrditve dolžniške pozicije, ki je bil namenjen ponovni vzpostavitvi gospodarskega in finančnega ravnovesja v kalabrijski regiji. Prispevala je k analizi in usklajevanju komercialnega in nekomercialnega stanja dolga regionalne bolnišnice.

Francesca je pred tem delovala tudi kot svetovalka na oddelku za zdravstvo pri podjetju Engineering Ingegneria Informatica, kjer so njene naloge vključevale oceno in poslovni proces preoblikovanja z namenom implementacije sistemov za dostop do programov pomoči (enotni center za naročanje, registracija bolnišnic, urgenca, telefonska številka za urgentno pomoč 118) ter sistemov digitalizacije bolnišničnih sprejemov in ambulantnih procesov (zdravstvene kartoteke, ambulante, pacienti, vrstni red naročanja, operacijske dvorane, lokalna logistika). Francesca je poklicna inženirka in ima magisterij iz biomedicinskega inženirstva.

Francesca Bauduin

Business Unit of Consip SpA
Category manager for the Sourcing Healthcare

Francesca Bauduin is category manager for the Sourcing Healthcare Business Unit of Consip SpA, the national Central Purchasing Body entirely owned by the Italian Ministry of Economy and Finance. Consip manages the Program for the Rationalization of Public Spending on Goods and Services, which develops innovative and transparent supply tools to manage the purchases of the Italian Public Administrations. In particular, Francesca is involved in activities oriented to study, project and develop new tender procedures aiming at meeting the needs of the national healthcare systems, in terms of goods and services, in compliance with Consip’s mission and the Italian and European regulations. Moreover, Francesca has been a member of tender awarding committees.

Previously, Francesca worked as Senior Consultant at the PricewaterhouseCoopers Advisory SpA – Healthcare. She was involved in Project Management activities to develop the New National Health Information System of the Italian Ministry of Health with regard to Pharmaceuticals and Medical Devices Data Flows and to support the Directorate-general of digitalization, health informative system and statistics in implementing the Italian Reports on the Health Status for the 2009-2010, 2011, 2012-2013 terms. She provided operational support under the 2010-2012 Health Expenditure Backlog Plan for the strengthening of administrative-accounting procedures and the certification of the debtor position aimed at restoring the economic and financial equilibrium of the Calabria Region. She contributed to the analysis and reconciliation of regional hospital’s commercial and non-commercial debt situation.

Before that, Francesca worked as Consultant at the Engineering Ingegneria Informatica SpA –Healthcare Division where her assignments involved assessment and business process reengineering

aiming to implement systems for accessing assistance programs (CUP, hospital registration, emergency room, 118 emergency service number) and systems for digitizing hospital admittance and outpatients processes (clinical records, outpatients, order entry, operating theaters, local logistics). She is qualified as a professional Engineer and she holds the Master’s Degree in Biomedical Engineering.